Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise tingimused

Uuendatud 10.05.2018

Kasutades D päike, Päike, Päikesekiir päevitussalongide ja dpaike.ee e-poe teenuseid (muuhulgas liitudes D päike kliendiprogrammiga), annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendiprogrammi ja D päike, Päike ja Päikesekiir ning dpaike.ee e-poe teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole ettevõtte poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda siin>>

Isikuandmete vastutav töötleja on Regentum OÜ
Registrikood nr: 10723248
Aadress: Pärnu mnt 8, Tallinn 10148
E-post: info@dpaike.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel. Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist. Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh:

 • õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;
 • õigus andmeid üle kanda (www.aki.ee), mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi.
 • õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
 • õigus pöörduda kaitseks järelvalve asutuse poole;
 • õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil.

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

 • nimi ja isikukood;
 • kontaktandmed;
 • kliendi poolt ja kliendiprogrammi konto raames ostetud tooted ja teenused, toodete hinnad ning salongid/e-pood, kus ostud on sooritatud;
 • kliendi sünnikuupäev (kui kliendiprogrammi kontoga liitumisel on Klient need andmed Töötlejale edastanud);
 • kliendi elukoha- või postiaadress;
 • kliendi elektronpostiaadress;
 • kliendi mobiiltelefoni number;
 • kliendi vanus ja sugu;
 • kliendi kliendiprogrammi kasutajatunnus ja salasõna;
 • kliendi IP-aadress;
 • kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed;
 • toodete ja teenuste kasutamise eesmärk;
 • kliendi ostude kuupäevad;
 • kliendi teenuse kasutamise ajalugu;
 • teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta;
 • kliendi kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt Facebooki kasutajatunnus;
 • kliendi asukoha andmed;
 • kliendi poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi;
 • kliendi profiilipilt ehk avatar;
 • sisu, mida Klient teenuse kaudu avaldab.

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendiprogrammi raames allahindluste tegemine;
 • kasutajale ülevaate koostamine Kasutaja enda poolt sooritatud ostudest/teenustest/broneeringutest;
 • turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine);
 • tarbijaharjumuste uurimine;
 • müügistatistika koostamine;
 • otseturustuse korraldamine;
 • et anda Kliendile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Kliendi eelistustele vastavaks ning et anda Kliendile teenuse raames paremaid ning personaalsemaid soovitusi;
 • et teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks;
 • et anda Kliendile nippe ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Kliendi teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Kliendile infot, millest Klient võib huvitatud olla.

Kasutaja näeb oma kliendiandmeid ja infot ainult veebisait www.dpaike.ee kaudu, sisenedes enda kasutajakonto (“Minu konto”)alt.

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil info@dpaike.ee.

Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Kliendile andmeid, lepivad Klient ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Klient ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

Saada meile e-kiri

Täname!